Publicaties Rapporten: 2017

Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken, december 2017

Resultaten en kostenefficiëntie van zeven bestrijdingsmethoden voor duizendknoop en varianten daarop.

In 2011 is Probos begonnen met onderzoek naar bestrijding van invasieve soorten, omdat er vanuit het beheer steeds meer vragen over geschikte methoden gesteld werden. Uit beschikbare kennis en wetenschappelijke literatuur bleek het niet mogelijk om één of meerdere methoden aan te wijzen die in Nederland succesvol zouden zijn bij bestrijding van Aziatische duizendknopen.

Lees meer...

Martijn Boosten & Jaap van den Briel, november 2017

Het combineren van biomassateelt met wateropgaven

De ruimte voor biomassateelt in Nederland is beperkt. Er liggen daarom vooral kansen voor de aanleg van biomassaplantages in functiecombinaties en op restgronden. Nederland kent tal van wateropgaven, zoals de berging van overtollig water, de bevordering van doorstroming van rivieren, het versterken van waterkeringen, het zuiveren van water en vernatting van percelen in het veenweidegebied.

Lees meer...

Martijn Boosten, Mark van Benthem & Joyce Penninkhof, oktober 2017

Voorstel voor herziening criteria inkoop hout in het kadervan het inkoopbeleid van de Rijksoverheid.

Sinds 2008 wordt er gewerkt met de Nederlandse Inkoopcriteria, verwoord in het ‘Timber Procurement Assessment System’ (TPAS), om de duurzame herkomst van hout te toetsen. Diverse ontwikkelingen, waaronder de evaluatie van TPAC, vormen aanleiding voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een verkenning van de mogelijkheden voor actualiseringen en modernisering van het inkoopbeleid voor duurzaam hout.

Lees meer...

Jan Oldenburger, Dries Van der Heyden, Fons Voncken & Bert De Somviele, augustus 2017

eco2eco werkpakket 3 – Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen activiteit III – Toekomstige vraag naar (kwaliteits) hout in relatie tot het mogelijke aanbod

Martijn Boosten, Fons Voncken, Dries Van der Heyden, Jan Oldenburger & Bert, augustus 2017

eco2eco werkpakket 3 – Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen activiteit II – Analyse rondhoutprijzen en prijsbepalende parameters

Jan Oldenburger, Dries Van der Heyden, Fons Voncken & Bert De Somviele, augustus 2017

eco2eco werkpakket 3 – Vraag en aanbod op de houtmarkt in Nederland en Vlaanderen activiteit I – Houtstromen in kaart brengen

Martijn Boosten, juli 2017

Plan voor bescherming en versterking van cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden

Op landgoed Meer en Bos in Den Haag vormt een aarden wal uit de achttiende eeuw de voormalige begrenzing van het landgoed aan de zuid- en oostzijde. Op het talud van de wal zijn nog enkele restanten van historische eikenhakhoutbeplanting aanwezig. De wal wordt momenteel intensief gebruikt en gewaardeerd als wandelpad. Op diverse plekken heeft het wallichaam sterk te lijden van erosie, waardoor er gaten in het wallichaam ontstaan en er grond in de ringsloot spoelt. Dit rapport bevat een plan voor het herstel van de wal, het verbeteren van de herkenbaarheid van de wal en het toekomstig beheer, waarbij rekening is gehouden met de cultuurhistorische, recreatieve en ecologische waarden van de wal en de bijbehorende beplanting.

Jan Oldenburger en Martijn Boosten (Stichting Probos), David Borgman en Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies V.O.F.), maart 2017

Quick scan van het verantwoord te oogsten potentieel biomassa uit bos, landschap en bebouwde omgeving

Fons Voncken en Jan Oldenburger, februari 2017

Een analyse met het oog op de toekomstige rondhoutverwerkingscapaciteit

De Nederlandse rondhoutzagerijen vormen een cruciale schakel in de Nederlandse houtketen. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de verwerking van meer dan twee derde van het in Nederland verwerkte rondhout . Dat betreft ook nog eens het meest hoogwaardige sortiment (zaaghout). Indien zagerijen niet toekomstbestendig zijn of niet mee kunnen bewegen met de opwaardering, zijn de beleidsdoelen van de Nederlandse overheid lastig te realiseren. In directe zin zijn de lokale zagerijen van groot belang als afnemer van de Nederlandse boseigenaren en –beheerders. Het is de plek waar zij hun hout in de regel tegen de beste prijs kwijt kunnen. De vraag die hier daarom centraal gesteld wordt is hoe toekomstbestendig de Nederlandse rondhoutzagerijen zijn.

Jan Oldenburger & Fons Voncken, juni 2017

Cijfers en achtergronden

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is het verpakkende bedrijfsleven de uitdaging aangegaan om substantieel meer verpakkingsafvalhout te recyclen. Het afgesproken recyclingpercentage van 45% betekent dat er ruim 50% meer verpakkingshout gerecycled moet worden ten opzichte van de huidige praktijk. Om dit recyclingpercentage nu en in de toekomst te realiseren, is een strategie ontwikkeld. In deze strategie staat een aanpak centraal die zich richt op (her)gebruik en reparatie, inzameling en verwerking, recycling en innovatie, en tot slot eventuele verbranding (mits er geen andere mogelijkheden zijn).

Lees meer...