Publicaties Rapporten: 2011

Mark van Benthem, Jan Oldenburger en Annemieke Winterink, december 2011

De rijksoverheid heeft als ambitie dat 100% van haar aankopen en aanbestedingen vanaf 2010 duurzaam moeten zijn; voor provincies en waterschappen is dit 50% en gemeenten streven naar 75% (100% in 2015). Hogescholen en universiteiten streven naar tenminste 50% in 2012. Deze doelstelling geldt voor alle aankopen en dus ook voor hout en houtproducten, zoals papier en meubilair waar hout in is verwerkt. Om te kunnen beoordelen wat in de ogen van de Nederlandse overheid duurzaam mag worden genoemd, zijn in juni 2008 door de minister van VROM de inkoopcriteria voor duurzaam hout vastgesteld.

Tags

Jan Oldenburger (Probos), Jaap van den Briel (Probos), Albert Bleeker (ECN), René Rietra(Alterra), december 2011

Dit rapport geeft een overzicht en beschrijving van de activiteiten die in 2009 en 2010 in Nederland zijn uitgevoerd in het kader van het Life+ project Future of Forest Monitoring (FutMon). FutMon is het vervolg op Forest Focus en wordt gecoördineerd door het Johann Heinrich von Thünen Institute in Hamburg en de resultaten worden gebruik door ICP Forest1 om mogelijke effecten van luchtvervuiling op de vitaliteit van de bossen in Europa te bepalen. ICP Forest is in 1985 opgericht onder het Verdrag voor Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging Over Lange Afstand2 van de UNECE.

Jan Oldenburger en Mark van Benthem, december 2011

De rijksoverheid heeft in het kader van het Beleidsprogramma Biodiversiteit als ambitie dat in 2011 50% van het hout op de Nederlandse markt duurzaam geproduceerd moet zijn. Om na te gaan in hoeverre deze doelstelling behaald wordt, is het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt de afgelopen jaren twee keer in kaart gebracht. In 2005 bedroeg het aandeel 13,3%, terwijl in 2008 het aandeel gegroeid was naar 33,8%. Om te kunnen bepalen of het uiteindelijke doel bereikt is wordt in 2012 het marktaandeel in 2011 bepaald.

Tags

Gebca Velema, november 2011

Intern

Jan Oldenburger en Patrick Jansen, november 2011

Uitgave: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Concept voor een nieuwe financieringsvorm voor het beheer van bestaande bossen en de aanleg van nieuwe bossen

Casper de Groot en Jan Oldenburger, september 2011

Invasieve uitheemse terrestrische plantensoorten hebben wereldwijd een grote impact op natuurlijke ecosystemen en vormen daarmee een bedreiging voor de biodiversiteit. Ook kunnen deze soorten veel maatschappelijke schade en overlast veroorzaken, onder andere door de explosieve groei en de grote aantallen waarin ze voorkomen.

Martijn Boosten en Jan Oldenburger, juni 2011

Deze studie laat zien dat er verschillende terreinen potentie hebben voor de aanleg van wilgenplantages in Nederland. In tabel 6.1 worden deze terreinen weergegeven met een schatting van de oppervlakte die in potentie aanwezig is.

Jaap van den Briel en Martijn Boosten, juni 2011

Uitgave: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

De Nederlandse bos- en natuurgebieden vormen een belangrijke basis voor welzijn, natuur en milieu. Zij leveren een breed scala aan producten en diensten, zoals biodiversiteit, CO2-vastlegging, planologische groene buffer, decor voor diverse economische activiteiten, maar ook fysieke woon-, werk- en leefomgeving, ruimte om te sporten, te spelen en te recreëren, productie-eenheid van groene grondstoffen, drager van erfgoed en bron van spiritualiteit.

Mark van Benthem, februari 2011

Certificeren van duurzaam bosbeheer en de handelsketen die het hout van bos tot eindproduct aflegt, zorgt er voor dat kopers van houten producten de garantie krijgen dat zij ook daadwerkelijk een product aanschaffen dat afkomstig is uit een goed beheerd bos. Door het kopen van deze gecertificeerde, en dus aantoonbaar verantwoord geproduceerde producten, wordt direct bijgedragen aan het behoud en duurzaam beheer van bossen wereldwijd. Immers, zonder vraag geen aanbod.