Projecten Bosuitbreiding

Bossen vervullen vele economische, ecologische en sociale functies en voorzien daarom in een grote maatschappelijke behoefte.  Lees meer...

Tags

Naast hun intrinsieke waarde, leveren bomen en bos een groot aantal maatschappelijke diensten, zoals het bieden van recreatiemogelijkheden, biodiversiteit, het verminderen van de kans op wateroverlast, het tegengaan van verdroging en CO2 opslaan. Bij een integrale aanpak van de maatschappelijke opgaven op het gebied van de stikstofproblematiek, de energietransitie, het watersysteem en klimaatverandering kunnen bomen en bos een vooraanstaande rol spelen bij de transitie van het landelijk gebied. Dit onderzoek vormt de doorvertaling van de Limburgse ambitie voor bosuitbreiding en geeft een totaaloverzicht van waar in de provincie Limburg kansrijke zoeklocaties zijn om bosuitbreiding te realiseren.

Lees meer...

Met de komst van de Nationale Bossenstrategie en het Klimaatakkoord staan bossen weer in het middelpunt van de (politieke) aandacht. Vele ambities en doelstellingen zijn uitgesproken, waaronder de ambitie om 10% (37.000 ha) meer bos aan te realiseren voor 2030. Voor gemeenten is een belangrijke rol weggelegd bij het behalen van deze ambitie. Stichting Probos, FSC Nederland en het ministerie van LNV willen graag meer zicht krijgen op wat er speelt bij deze doelgroep met betrekking tot bosuitbreiding en toekomstbestendig bosbeheer.

Lees meer...

Stichting Probos en Rombouts Agroecologie hebben een praktijktoets uitgevoerd om te kijken of CO2-certificaten kunnen bijdragen aan het verdienmodel van boeren met agroforestry. Het antwoord is: ja.

Lees meer...

Voor het verwezenlijken van de landelijke opgave voor meer bomen en bos moet deze vertaald worden naar regionale kansen, waarbij moet worden gezocht naar plekken waar bossen, landschapselementen en bomen een grote meerwaarde hebben en het landschap weer helpen aankleden en de biodiversiteit versterken. Een zorgvuldige inpassing van bomen en bos in het landschap is cruciaal om te voorkomen dat er conflicten optreden met andere natuurwaarden. Daarbij is een breed palet aan bosuitbreidingstypen nodig: robuuste natuurbossen op bijvoorbeeld rijksgronden, recreatiebossen rondom steden of dorpen, landschapselementen, agroforestry-systemen en functiecombinaties met bijvoorbeeld wateropgaven.

Lees meer...

Bomen en bos hebben een intrinsieke waarde én leveren een groot aantal maatschappelijke diensten, zoals het vastleggen van CO2, biodiversiteit, een plek voor rust en de circulaire grondstof hout. De provincie Fryslan heeft Probos en LAOS Landschapsarchitecten gevraagd om hen te ondersteunen bij het opstellen van de Friese bomen- en bossenstrategie.

Lees meer...

Er zijn vele initiatieven voor bosuitbreiding, van kleine private initiatieven tot grote bedrijven die hun voetafdruk willen verkleinen. Het is noodzakelijk om al deze initiatieven te stimuleren en te faciliteren. Een nationale bossenmakelaar kan hierin een rol spelen.

In dit project verkennen Probos en De Lynx in nauwe samenwerking met het ministerie van LNV bij de stakeholders welke diensten een bossenmakelaar zou moeten leveren. Op basis daarvan worden een aantal scenario’s uitgewerkt over hoe een bossenmakelaar kan worden opgezet.

Uitgangspunt hierbij is de Nationale Bossenstrategie van 18 november 2020, met ambitie voor 37.000 hectare nieuw bos in 2030 en de realisatie van 50.000 hectare nieuwe landschapselementen en 25.000 hectare boslandbouw (agroforestry) in 2050. De focus ligt vooral op de 19.000 hectare buiten het NNN, omdat er geen financiering is voor deze opgave. De bossenmakelaar is een van de manieren om hier een oplossing voor te bieden.

Lees meer...

Vanaf juni 2021 is het mogelijk om bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) koolstofcertificaten aan te vragen voor projecten waarin met de aanplant van nieuw bos en bomen buiten bosverband CO2 wordt vastgelegd. Agrariërs die aan de slag gaan met agroforestry-beplantingen in de vorm van boomweides en lijnvormige beplantingen zoals houtwallen kunnen koolstofcertificaten aanvragen en via de verkoop van deze certificaten aanvullende inkomsten krijgen waarmee ze (een deel van) de aanplant en het beheer kunnen financieren.

Lees meer...

Wegbermen zijn noodzakelijk voor het functioneren van wegen. Daarnaast kunnen bermen ook andere functies vervullen, bijvoorbeeld voor natuur. Voor Rijkswaterstaat staan verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming van het verkeer voorop. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directoraat-generaal Mobiliteit wil onderzoeken of Rijkswaterstaat met haar bermen kan bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen in de Nationale Bossenstrategie. Daarom zal Probos voor bos, bomen en struiken langs het hoofdwegennet inzichtelijk maken wat de ecosysteemdiensten zijn en welke bijdrage zij ook kunnen leveren bij het halen van diverse andere beleidsdoelen. Daarnaast wordt een beslisboom ontwikkeld om een goed onderbouwde keuze te maken tussen boom- en struiksoorten op basis van ecosysteemdiensten en locatie specifieke omstandigheden zoals bodemgesteldheid en de grondwaterstand.

Lees meer...

De provincie Gelderland wordt met enige regelmaat benaderd met betrekking tot initiatieven waarin de teelt en toepassing van de boomsoort Paulownia centraal staat. Met name de snelle groei, de calorische verbrandingswaarde en grote CO2-opname worden als positieve eigenschappen genoemd. Stichting Probos is gevraagd om aan de hand van een literatuurstudie een kennisdocument samen te stellen dat inzicht geeft in de kansen voor en mogelijke risico's bij de toepassing van de boomsoort Paulownia voor biomassateelt en houtproductie in Nederland.

Lees meer...

In november 2020 is de Bossenstrategie tot stand gekomen. Hierin zijn stevige ambities voor de komende tien jaar neergelegd:
- 37.000 hectare nieuw bos;
- vitaliseren van bestaande bossen; en
- nieuwe landschappelijke beplantingen en agroforestry.

Deze ambities betekenen een enorme plantopgave voor het komende decennium. Essentieel is dat er bij die plantopgave gebruik wordt gemaakt van geschikt plantmateriaal. Dit is namelijk bepalend voor het functioneren van bossen en beplantingen over vele decennia. Aan de grote plantopgave kan alleen worden voldaan als de hele keten van uitgangs- en plantmateriaal op orde is: van bescherming en verbetering van zaadbronnen, via het op tijd bestellen en kweken van gegarandeerd geschikt plantmateriaal, tot en met de juiste toepassing en kennis daarover bij eindgebruikers. Dit geldt zowel voor de keten van autochtoon inheems plantmateriaal gericht op natuurbos en landschappelijke beplantingen als voor de keten van bosbouwkundig materiaal gericht op toepassing in multifunctioneel bosbeheer.

Lees meer...

In Nederland zijn er veel plannen en ambities om het bosareaal uit te breiden. Voor het realiseren van deze plannen is grond en financiering nodig. Grondeigenaren en financiers die bossen en bomen aan willen planten kunnen elkaar nu vaak niet vinden. Daarom werkt Probos aan het opzetten van een bossenmakelaar.

Wat gaat die bossenmakelaar allemaal doen? We willen klimaatfinanciering toegankelijker maken voor kleine initiatieven. We willen een netwerk opzetten van sleutelpersonen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau die precies weten waar gronden beschikbaar zijn. We willen initiatiefnemers wegwijs maken in het woud aan regels dat komt kijken bij bosaanplant. We willen technische kennis over bosuitbreiding (bijvoorbeeld ontwerp, soortkeuze en aanlegwijze) toegankelijk maken voor initiatiefnemers.

Probos hoort ook graag uw wensen voor de Bossenmakelaar. Waar heeft u behoefte aan? Laat het ons weten via dit reactieformulier!  

Zie voor meer informatie ook het project 'Verkenning en opzetten organisatie Nationale Bossenmakelaar'

De provincie Flevoland heeft in het kader van haar Bossenstrategie de ambitie uitgesproken om het bosareaal in de provincie tot 2030 te vergroten met 1200 hectare. Dit resulteert in een netto toename van het bosareaal in Flevoland met 10%. Probos heeft in samenwerking met Bosgroep Midden-Nederland voor de provincie een afwegingskader opgesteld waarmee kan worden bepaald waar bosuitbreiding in Flevoland het meest wenselijk is en welke bos- en beplantingstypen kunnen worden toegepast om invulling te geven aan de bosuitbreidingsambitie. Tevens is een kansenkaart gemaakt met zoekgebieden voor nieuw bos in Flevoland.

Lees meer...

Via een grote grondruil heeft ARK Natuurontwikkeling een perceel grond van bijna 11 hectare verworven in De Geelders (Schijndel, Meierijstad). Dit perceel, genaamd De Hooge Beek, heeft een zeer grote ecologische potentie. De bedoeling is om op het perceel een leembos te creëren om hiermee De Geelders als leembosbiotoop te versterken. Vanwege de bijzondere ligging en kwaliteiten van het perceel heeft ARK besloten een ontwerpwedstrijd hiervoor te organiseren. Dit om meer ontwerpkracht te kunnen ontwikkelen dat gebruikt wordt ter inspiratie voor de inrichting van het perceel Hooge Beek, maar ook voor andere percelen die door ARK worden aangekocht ter versterking van de leembossen van De Geelders.

Probos en inZicht ondersteunen ARK bij het organiseren en begeleiden van de ontwerpwedstrijd.

Lees meer...

De Coalitie Bos & Hout is een informeel netwerk van organisaties, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties die ervan overtuigd zijn dat bomen, bos en hout een nog grotere bijdrage aan maatschappelijke opgaven kunnen leveren dan zij nu al doen. Samen met Arboribus Silva ondersteunt Probos de Coalitie organisatorisch. Meer informatie: www.coalitiebosenhout.nl

Lees meer...

In het Klimaatakkoord is voor de sector Bomen Bos Natuur een doelstelling opgenomen om 0,4 Mton CO2 emissiereductie te realiseren. De provincie Fryslân wil samen met haar partners een deel van deze doelstelling vorm en inhoud te geven. De provincie wil daarom inzicht krijgen in welke opties er zijn voor het vastleggen van CO2 met Bos, Bomen en Natuur.
In opdracht van de provincie hebben LAOS Landschapsarchitectuur, Probos, Debets BV en Touché Concept & Copy 18 bouwstenen ontwikkeld die als input kunnen dienen voor onder meer de landelijke Bosstrategie en de provinciale uitwerking van deze opgaven. De bouwstenen bestaan uit ruimtelijke en beheersmatige bouwstenen variërend van uitbreiding van bossen, kwelders en houtwallen tot revitalisering van landschapselementen en klimaatslim ketenbeheer. Tevens zijn er beleidsmatige bouwstenen ontwikkeld. De bouwstenen zijn tot stand gekomen via sessies met stakeholders waarin de mogelijkheden in de Friese context zijn verkend en er is gekeken hoe de opgave in de verschillende Friese regio's kan worden uitgewerkt.

Lees meer...

Op dit moment bevindt agroforestry zich in een kleine niche van het agrarisch domein. Om opschaling van het aantal hectares te realiseren, is ontwikkeling van deze niche gewenst. De bestaande wet- en regelgeving kan daarbij een struikelblok vormen. Voor de specifieke vorm van voedselbossen is hierin dankzij de Green Deal Voedselbossen inmiddels een wezenlijke stap gezet, waarbij een nieuwe gewascode is gedefinieerd die gebruikt wordt bij de opgave om in aanmerking te komen voor de gelden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De onderzoeksvraag is of een nieuwe gewascode voor andere vormen van agroforestry ook nodig is, of dat huidige gewascodes volstaan.

Lees meer...

De provincie Groningen werkt aan een Kansenkaart Bos en Hout. De provincie wil hiermee de provinciale ambitie om het huidige bosareaal van 7100 hectare met 10% uit te breiden concretiseren. In 10 jaar tijd wil de provincie via verschillende programmalijnen nieuwe bossen en landschappelijke beplantingen realiseren.

Probos ondersteunt de provincie bij het uitwerken van de kansenkaart door onder meer een cijfermatige onderbouwing van de kosten en de (klimaat)baten. Daarnaast werkt Probos per programmalijn een aantal mogelijke beplantingstypen uit. Hierbij wordt gezocht naar beplantingen die passen binnen het Groningse landschap met boom- en struiksoorten die bijdragen aan de CO2-vastlegging, de natuurwaarden versterken en tevens andere (maatschappelijke) baten opleveren.

Lees meer...

Staatsbosbeheer verkent de opties voor financiering van bosaanleg door middel van Carbon Credits. Daarom wil Staatsbosbeheer binnen de Green Deal Nationale Koolstofmarkt (GDNK) een methode opstellen waarmee de CO2-emissiereductie van bosaanleg projecten kan worden vastgesteld en er CO2-certificaten kunnen worden uitgegeven voor deze projecten. Probos en Face the Future stellen in opdracht van Staatsbosbeheer een methodedocument op waarmee projecten kunnen worden getoetst op additionaliteit en aan de hand waarvan de baseline en emissiereductie van een project kan worden vastgesteld.

Lees meer...

In het kader van het Klimaatakkoord bestaat de wens om het areaal landschapselementen verder uit te breiden om hiermee de CO2-vastlegging in het landelijke gebied te versterken. ZLTO en Probos verkennen in opdracht van RVO de kansen voor nieuwe klimaatslimme landschapselementen in de Regio Rivierenland. In het project worden agrariërs en andere gebiedspartijen voorgelicht over de voordelen van klimaatslimme landschapselementen en mogelijke functiecombinaties bij het aanleggen van landschapselementen. Daarnaast wordt er verkend wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van nieuwe klimaatslimme landschapselementen in deze regio en worden kansrijke beplantingsprojecten geselecteerd en voorbereid.

Lees meer...

label